Samenvatting vergadering AB 15/12/08

Het Algemeen Bestuur van de afdeling heeft op maandagavond 15 december vergadert in FNV-gebouw Ons Huis te Meppel. Ondermeer is aandacht besteed aan de evaluatie van de Kaderledenbijeenkomst arbeidsvoorwaarden, website afdeling, vergadering Bondsraad (behandeling begroting 2009 AbvaKabo) en de ontwikkelingen bij de diverse afdelingsgroepen. Met name de begroting vroeg de nodige tijd. De afdeling heeft 3 'specialisten' in huis over de begroting: afdelingspenningmeester, een lid van de Financiele Advies Commissie (FAC) en het Bondsraadslid. Over de begroting 2009 is het nodige te vinden. Het advies van het FAC was de begroting te accepteren. Bijkomstigheid is dat het voorzitterschap van deze commissie door de Bondspenningmeester wordt ingevuld. Deze belangenverstrengeling werd door de bestuursleden van de afdeling afgekeurd. Afgevraagd werd of de Bondspenningmeester voorzitter zou moeten zijn van een commissie die een advies geeft aan de Bondsraad. Inhoudelijk bleken er bovendien de nodige vragen over de onderbouwing van de begroting. Het ontbreken van een adequaat meerjarenperspectief, de reserves, de oplopende kosten van de organisatie (inhuur) en het ontbreken van inzicht in het exacte ledental leverde de nodige vragen op bij het Algemeen  Bestuur. De Bondsraad is met een aantal kanttekeningen uiteindelijk accoord gegaan met de begroting 2009. Bijzonderheden bij de  ontwikkelingen bij de Afdelingsgroepen: LO: voorgenomen samenwerking bij gemeenten in Zuidwest Drenthe op het gebied van handhaving en brandweer, SW: CAO WSW en de wijziging van de Wet Poortwachter.  GEP:  beeindigen koppeling tussen lonen en pensioenen. 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙