interessante themabijeenkomst armoedebestrijding schuldhulpverlening in Havelte

Op woensdagavond 29 oktober heeft het Lokale Netwerk een themabijeenkomst schuldhulpverlening - armoedebestrijding georganiseerd. Ongeveer 55  geinteresseerden waren aanwezig bij de themabijeenkomst in De Veldkei in Havelte, Na de opening door de voorzitter van het Lokale Netwerk, de heer Jan Gelderloos, ging hij kort in op de activiteiten die worden georganiseerd. Daarna introduceerde hij de inleiders, mevrouw Kitty Jong (vice-voorzitter FNV), de heer Henk ten Hulscher (wethouder gemeente Meppel) en de heer Bloksma (stichting Arme kant van Meppel. Door de heer Gerard Peters is een verslag gemaatk van de bijeenkomst. Ook zijn fotos gemaakt door Johan Logtenberg, U kunt het verslag met fotos downloaden via de volgende link: verslag.

 

 Kitty Jong (FNV): is onze Nederlandse maatschappij nog wel gestoeld op solidariteit? De verzorgingsstaat brokkelt beetje bij beetje af. Ruim driekwart van de Nederlanders deelt onze zorgen over de toekomst van de verzorgingsstaat, bleek vorig uit een representatief opinieonderzoek in opdracht van FNV. Nederland is een welvarend land, maar dat geldt niet voor iedereen. Bijna een miljoen mensen zijn arm in Nederland.Het is mijn doel als vicevoorzitter van de FNV om de kloof zo veel als mogelijk te dichten. Het is de taak van de vakbond, van de burgers, van kerken, maar zeker ook van de overheid, om een vangnet te bieden voor hen die buiten de maatschappij dreigen te vallen. Zekerheid vanuit de overheid is voor een ieder van belang. Mijn samenleving is er één waarbij we solidair zijn met elkaar, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en alle mensen meedoen.  Waarbij een ieder een volwaardige plaats heeft in de samenleving. Verschil en diversiteit mag er zijn, maar er is altijd meer dat ons bindt. Daar wil ik voor strijden.

Henk ten Hulscher (Meppel)  - De gemeente heeft te maken met ontwikkelingen, vroeger was er sprake van een zorgstaat, het  ontlasten en financieel ondersteunen. Nu gaan we ons richten op de eigen kracht van de doelgroep: hoe kunnen we mensen ondersteunen om uit hun situatie te komen in plaats van pleisters plakken. De lange termijn gevolgen van armoede voor andere sociaal-domein gerelateerde zaken willen we gaan aanpakken. Het is daarbij belangrijk in te zetten op samenwerking tussen de gemeente en de andere partijen in het veld. Ik vind het cruciaal om stappen te voor de doelgroep (bijvoorbeeld het kindpakket in vele gemeenten etc.). Maar ook juist samenwerking met en inzet van ervaringsdeskundigen. Aandachtspunten die ik voor ogen heb: inzetten op de gemeente als faciliterende partner in de samenleving. Niet het geldloket als gemeente willen zijn. Inwoners in kracht zetten. Aanpak armoede als preventieve interventie voor het  voorkomen sociaal domein gerelateerde problematiek

Jan Bloksma (Arme kant van Meppel): de werkgroep bestaat al meer dan 25 jaar en is vooral bekend om de kerstacties. De Arme Kant van Meppel wil echter bredere aandacht vragen voor de minima en met hen een vuist maken om invloed te hebben op de wetten en regelingen die hen aangaan. Landelijk zal er een andere inkomenspolitiek gevoerd moeten worden, een inkomenspolitiek waarbij armoe aangepakt wordt door de inkomenskant te verbeteren. En vooral bij de overheid moet het incassobeleid vervangen worden door een keukentafelgesprekbeleid om de schulden te voorkomen of in elk geval niet te laten oplopen. Het kan altijd beter, ook in Meppel en wat ons betreft vooral in de preventieve sfeer. Dus de voorzieningen-wjizer en geen aanmaningen sturen maar gaan praten. En verder moet ingezet worden op het in-formeren van de minima wat de mogelijkheden zijn en hen op allerlei manieren betrekken bij de samenleving.

Na de inleidingen en een pauze nemen de inleiders plaats in het Forum om vragen vanuit de zaal te beantwoorden. Dhr. Jan Bouwknegt gaat met de microfoon rond bij de mensen die vragen hebben. Meerdere vragen worden gesteld (armoedegrens - maatschappelijke rol  FNV benadrukken, gevolgen begrotingsperikelen gemeenten, meer aandacht voor de hulpinstanties0. De vragen worden afwisselend beantwoord door de leden van het Forum. Zie verslag.

Aan het eind van de avond worden 4 stellingen onder de aandacht gebracht. 

- Gemeente moet zorgdragen voor maatwerk in de zorgverzekering.
- Indexeer de (Sociale) regelingen.
- Gemeente moet zorgdragen voor een goede vervoersvoorziening.
- Bespaar niet op Sociale voorzieningen.

De zaal is het met de 4 stellingen eens, hoewel de laatste een nuance wordt aangebracht, mensen die het zelf kunnen betalen de huishoudelijke hulp zelf betalen. 

De avond wordt gesloten door de heer Jan Gelderloos met een dankwoord aan- en een bloemetje (en attentie) voor de inleiders en de leider van de forumdisucussie. Hij brengt Lokaal FNV Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel nogmaals onder de aandacht en vraagt aan de aanwezigen of er mensen zijn die bereid zijn om te participeren in een van onze werkgroepen of zelfs willen meedraaien in het bestuur. Er zijn op dit moment 2 vacatures in het algemeen bestuur.
 

 

 
 


 

 
 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙