informatieve bijeenkomst levensbestendig wonen op 8 oktober

FNV Zuidwerst Drenthe (senioren) heeft op 8 oktober een themabijeenkomst georganiseerd over levensbestendig wonen. Een drietal organisaties waren uitgenodigd Makelaardij van Dorsten, FNV en de Woonbond. 

Magda van Veen van Van Dorsten Makelaars informeerde de aanwezigen over het aanpassen van de woning door eigen huis beziters. De oplossingen kunnen bestaan over de financiering van aanpassingen “eigenhuis” bezitters zoals verzilvering of sparen voor aanvulling op het pensioen. In het kort schetst zij de mogelijkheden die er zoal zijn. Van Dorsten beschikt over hypotheek adviseurs die over de juridische zaken kunnen voorlichten en aangeven wat de mogelijkheden zijn. Ook over de waarde van de woning en dergelijke. Voor o.a. Nat. Hyp. Garantie is tot 100% mogelijk voor Senioren; Aflossingsvrije Hypotheek ook na 57 jaar; kan de rente voor 20 jaar vastgesteld worden. Ook voor het Levensbestendig maken van woningen zijn er diverse mogelijkheden, o.a. Verzilverlening. Een aantal gemeenten doen hier aan mee. Informeer bij uw gemeente. Het maximumbedrag dat geleend kan worden bedraagt 30.000 euro tegen een rente van 1,7%, de gehele looptijd. Voor 98-jarigen en ouder kan maximaal 80% geleend worden. Het te lenen bedrag moet voor de verbouwing van de woning gebruikt worden en valt in Box 1 van de inkomstenbelasting. Ook bestaat er een Verzilverhypotheek voor consumptief opnemen. Hiervoor wordt ook gekeken naar uw leeftijd en de overwaarde van uw woning. Hier is de rente 3,5% over de gehele looptijd. Ook zijn er mogelijkheden dat de kinderen de woning kopen of gezamenlijk kopen door ouders en kinderen. Informeer naar de mogelijkheden. Doe ook aan erfenisplanning! Ga hiervoor ook naar de notaris!

Vervolgens wordt het woord gegeven aan Ton van de Berg van de FNV. Hij geeft de contouren aan visie Wonen FNV Senioren. Middels sheets geeft hij de 3 speerpunten 2016 – 2019. 1) Mantelzorg niet doorbelasten, promoten cao-arbeid en zorgregelingen en ondersteunen mantelzorgers die ouder worden en elkaar -gedwongen-nodig hebben; 2) Woonvisie. Vertegenwoordigers sector Senioren hebben een grote bijdrage geleverd aan de FNV visie Zorg en Welzijn voor alle woonconsumenten. Financiële zelfredzaamheid in combinatie met zelfstandig thuis wonen. Er gebeurt heel veel, zowel politiek, gemeenten, bezuinigingen en beurzen die ouderen trekken met folders over robots e.d. aan huis. Zorggeld gemeenten gaat naar commerciële bureaus. We kunnen niet op alles tegelijk en overal op reageren. Onze keuzes zijn ook belangrijk voor de werknemers in de zorg en woonsector. We zijn actief in de sector, lokaal en landelijk en FNV Breed. Begin 2020 gaan we ervaringen en deskundigheden bij de afdelingen ophalen voor een 3) FNV Woonvisie. Huurders komen in de knel. Ouderen die nog relatief laag huren kunnen niet naar een andere huurwoning omdat: Er te weinig aanbod is in de eigen buurt; Woningen veelal niet gelijkvloers zijn en de huur flink omhoog gaat en onbetaalbaar wordt. Eigenaar-bewoners ook in de knel. Ze worden als melkkoe gezien als ze pensioen hebben en eigen vermogen moeten op eten. Verhuizen naar een betaalbare gelijkvloerse woning is er niet, de markt zit (kunstmatig) dicht.

Tot slot wordt het woord gegeven aan Sylvo Gaastra, Consulent Ned. Woonbond van Huurders. Hij gaat in op Wonen, welzijn en zorg. Wat zijn de trends, positie van de huurders en praktische oplossingen. De Woonbond is de landelijke koepel van lokale huurdersorganisaties. Ze behartigen de landelijke belangen, geven ondersteuning en tellen ca. 8.000 persoonlijke leden. Ca. 1,5 miljoen huurhuishoudens zijn aangesloten. Er werken ca. 50 Fte’s. In een tweetal 2 trends geeft hij uitleg. Trend 1: meer senioren in noordelijke regio ontgroening; wonen langer zelfstandig thuis; lastiger toegang tot corporatiesector; daling pensioenen; senioren verhuizen minder dan de rest bevolking; digitalisering; overheid plukt de corporatiesector, middels verhuurdersheffing en beroep op zelfredzaamheid groeit. Trend 2: stelt eisen aan kwaliteit woning; stelt eisen aan nabijheid van zorg, service en welzijn; stelt eisen aan sociale omgeving en (ex-)woningeigenaren kunnen niet zomaar doorstromen naar corporatiesector voor een huurappartement. Rol van de huurdersorganisatie: overleg met de verhuurder op beleidsniveau; prestatie afspraken (Woningwet 2015); overleg over praktische invulling; samenwerking belangenorganisaties op lokaal niveau en input voor de landelijke belangenbehartiging. Voorbeelden van overleg zijn: Labeling van complexen (55+,75+); aanleg stalling scootmobiles; samenwerking corporatie – zorginstelling; rol en financiering huismeesters; beleid uitrusting woningen in het kader van Langer Zelfstandig Thuis; aandacht voor (brand-)veiligheid in complexen en hoe om te gaan met dementie en de wijk. En tot slot Opgave voor huurders en corporaties: organiseren van adequate samenwerking met zorg en welzijn; betaalbaarheid van woningaanpassingen en diensten; leefbaarheid op platteland en betaalbaarheid van de nieuwbouw.
Na een korte pauze gaan de inleiders in gesprek met de zaal. Veel vragen worden gesteld en beantwoord. Ook persoonlijke vragen werden beantwoord. Zoals kunnen eigenaren van koopwoningen ook naar een huurappartement? Kan wel, doch is afhankelijk van inkomen. Kan wel in de vrije sector. Vraag: Geld dat ook voor aanleunwoningen woonzorg. Antwoord: Daar zijn speciale spelregels voor. Vraag: Bij een verzilverlening van 30.000 euro en 1,7% rente kan ook afgelost worden? Antwoord: Daar mag afgelost worden zonder boete. Vraag: Is een verzilverhypotheek hetzelfde als een spaarhypotheek? Antwoord: Neen, dat is niet te vergelijken. Vraag: De ABP-pensioenen worden minder. Kortingen zijn nog niet van de baan. Hoe staat de FNV hier tegenover? Antwoord: Dat komt door Europees Beleid! We moeten onze stem wel laten horen. Het is nog geen gelopen race. Vraag: we gaan 30.00 euro lenen tegen 1,7% rente! Hoe loopt dat op? Antwoord: de rente wordt opgeplust. Is maar 1x aftrekbaar! Dus de rest niet.

Vervolgens wordt mevrouw Magda van Veen en de heren Ton van de Berg en Sylvo Gaastra bedankt door de voorzitter, Jan Gelderloos, voor hun bijdrage en beantwoording van de vele vragen en overhandigt hun een attentie en wenst hun en de mensen in de zaal voor straks een wel thuis.


- Foto: Johan Logtenberg.
- Op de foto (van links naar rechts): Voorzitter Jan Gelderloos; Magda van Veen van Van Dorsten Makelaars; Sylvo Gaastra van de Woonbond en Ton van den Berg van de FNV.


Tekst: Johan Logtenberg.

Secretaris FNV Senioren Zuidwest Drenthe - Noordwest Overijssel.
 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙