themabijeenkomst pensioenen en AOW

Het FNV Lokaal Netwerk heeft samen met de afdeling Senioren ZW Drenthe – NW Overijssel op donderdag 21 maart een goed bezochte themabijeenkomst pensioenen en AOW georganiseerd. In de Engelbak van schouwburg Ogterop waren bijna 130 belangstellenden aanwezig. Dat het thema niet alleen de gepensioneerden interesseert bleek uit de opkomst, meer dan de helft werkt nog. Na de opening door de voorzitter, de heer Jan Gelderloos, werden inleidingen verzorgd door  de heren Chris Driessen (SER-lid), Xander Den Uyl (bestuurder ABP), Wieger Westra en mevrouw Karin van Veen (Sociale VerzekeringsBank SVB). De werking van de pensioenfondsen werd helder uitgelegd door de  heren Driessen en Den Uyl.  Duidelijk werd dat door regeringsafspraken  de fondsen fors moeten reserveren, waardoor de pensioenen momenteel niet meer inflatiecorrectie niet meer wordt doorgevoerd en zelfs kortingen op de pensioenen dreigen. FNV is van mening dat dit niet nodig is en gaat in mei opnieuw actie voeren. De fondsen hebben voldoende in kas om aan hun verplichtingen te voldoen. Door de inleiders werd ingegaan op beleggingen,  de gehanteerde rekenrente, dat het naar voren halen van pensioen ongunstig is en beter gebruik kan worden gemaakt van een generatiepact.

 

De beide vertegenwoordigers van de SVB vertelden over de taken van de SVB, een uitvoeringsorganisatie die zorgt dat op tijd de AOW en diverse uitkeringen worden betaald. Ingegaan werd op de amenhang tussen AOW (het staatspensioen) en het pensioen. De effecten van werken in het buitenland en een jongere partner  werden door de heer Westra en mevrouw Van Veen toegelicht. Na een korte pauze was er ruimte voor vragen. Deze werden door de heer Jan Bouwknegt verzameld en aan de inleiders voorgelegd. Uit de vragen bleek dat alle aanwezigen van mening waren dat een toekomstbestendige “oude dagvoorziening” voor ieder moet worden geregeld. Tegen 22.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten na  dankzegging van de inleiders.

Meer weten? u kunt hierna downloaden: verslag inleiding ln inleding driessen inleiding den uyl inleiding svb

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙