volle bak FNV bijeenkomst wonen voor ouderen

Volle bak op 27 februari 2018 bij de zeer geslaagde Themabijeenkomst Wonen voor Ouderen bij de bijeenkomst van FNV Senioren Zuidwest Drenthe/Steenwijkerland.

 

 

 

 

 

 

 

 

FNV Senioren Zuidwest Drenthe/Steenwijkerland heeft voor haar leden uit de aangesloten gemeenten De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland een zeer geslaagde themamiddag in de Buddingehof in Ruinerwold georganiseerd.
Het bestuur had daarvoor een vijftal organisaties uitgenodigd, t.w. “Lang zult u wonen”, Gemeente De Wolden met als onderwerp WMO, Welzijn Mensenwerk, Wooncorporatie Actium en de Woonbond.
Nadat de voorzitter Jan Gelderloos van FNV Senioren ZW Drenthe/ Steenwijkerland de 130 aanwezigen en de inleiders van harte welkom had geheten gaf hij het woord aan de eerste inleider Maria Walter van “Lang zult u wonen”. Zij schetste in het kort middels een quizje met vele voorbeelden dat het een groot probleem kan zijn langer thuis wonen zonder aanpassingen en wat de mogelijkheden zijn die geboden moeten worden om langer thuis wonen mogelijk te maken. De zgn. woningaanpassingen. Wat is mogelijk en wat is onmogelijk. We moeten op tijd er over nadenken waar we willen wonen op oudere leeftijd. Begin daar op tijd over na te denken. Zij verwijst naar hun website. Vervolgens wordt het woord gegeven aan Henk Wind van de gemeente De Wolden. Hij schetst in het kort wat de WMO doet en kan doen. Wat is het landelijk beleid. Wat zijn de wensen van veel inwoners. Demografisch gezien telt De Wolden veel eigen woningbezit. De WMO streeft er naar de bewoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten blijven wonen. Daarvoor moet de woning vaak aangepast worden. De WMO biedt daarvoor ondersteuning. In de praktijk werkt het zo dat eerst een melding binnen komt. Daarna volgt een intakegesprek, indien mogelijk een huisbezoek. Vervolgens wordt er een rapport opgesteld met een advies en daarna wordt er een besluit genomen. Dit meestal binnen een tijdstermijn van 8 weken. Bij complexere aanvragen kan het wat langer duren.

De derde spreker is Paul van Os van Welzijn Mensenwerk. Hij is werkzaam in de gemeenten Meppel en Westerveld. Het overheidsbeleid is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dat is tevens de wens van de meeste ouderen. Waar je jaren hebt gewoond daar wil je graag blijven wonen. Dat is in hun vertrouwde woonomgeving. Je moet op tijd beginnen bij je zelf met de vraag te stellen: Waar wil ik als ik hulp nodig heb wonen. Wat zijn de mogelijkheden? Kan mijn directe woonomgeving mij opvangen? Is mijn woning geschikt om een traplift te realiseren? Is mijn woning rolstoel vriendelijk? Zo zijn er vele vragen. Alle mensen zijn niet in staat daarover kritisch na te denken. We worden steeds meer individualistisch! Daar zijn professionele organisaties die ondersteuning bieden. Ook zijn er nog gelukkig veel vrijwilligersorganisaties die een helpende hand bieden. Hij adviseert om op tijd na te denken wat goed voor je eigen toekomst is. Wees alert op je eigen sociale netwerk, behoeften en mogelijkheden. Regel op tijd de juiste aanpassingen of hulpmiddelen. Heb je daar problemen mee informeer dan op tijd bij b.v. MEE Drenthe of de lokale welzijnsorganisaties. Zij kunnen je wegwijs maken en of ondersteunen.
De vierde spreker Gea Veldmeijer van Wooncorporatie Actium ging in op het “Langer zelfstandig wonen bij Actium”. Actium heeft 14.484 woningen. Actium heeft een nieuwe visie met meer oog voor de mens. Kort vertaald betekent dit: Langer Zelfstandig Wonen; Weer zelfstandig Wonen en Ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen. Ook kan Actium anticiperen op Langer Zelfstandig Wonen, hetzij in een andere woning of de eigen woning. Zij adviseert om je tijdig in te schrijven als woningzoekende, reageren op de aangeboden woningen op hun website, ook voor aanleunwoningen (met zorg) en zal passend toewijzen. Aanleunwoningen staan verspreid door hun gehele werkgebied. Bij medisch urgentiebeleid moet o.a. sprake zijn van een acute, fysieke beperking; een onafhankelijk advies door experts (b.v. Icare). Ouder worden betekent ook het anticiperen op de toekomstige minder mobiele situatie. Relatie met WMO-beleid gemeente = toekenning medische urgentie indien er geen aanpassingen worden gefaciliteerd. In de zomer van 2018 wil Actium een pakket aanpassingen aanbieden. B.v. extra trapleuning, beugels in toilet, douch/douchezitje, drempels.

Laatste spreker Marianne Hilbolling van de Woonbond ging in op de rol van de woonbond bij woningaanpassingen. Gemeenten wijzen vaak verzoeken woningaanpassingen af. Het gaat regelmatig mis. 1/3 deel krijgt nul op zijn/haar rekest. Woningaanpassing komt vaak te laat. Je wordt van “Kastje naar de muur” gestuurd! Voorbeelden zijn: Te duur, ga maar verhuizen; Geen geschikte woning te vinden en een te hoge bijdrage. Wat zijn dan de regels: Afwijzing mag niet omdat beperking (gezien leeftijd) voorzienbaar zou zijn, tenzij je bent verhuisd naar een ongeschikte woning. Afwijzing mag wel als het huis ongeschikt is voor aanpassing en als verhuizen goedkoper is. Wat zijn de regels sinds 2015: Verhuurder mag woningaanpassing o.b.v. WMO niet weigeren. De huurder hoeft deze aanpassing niet ongedaan te maken en vergoeding uit PGB gaat rechtstreeks naar huurder. Het kan anders. WMO maakt een convenant met corporatie – gemeente. Je hebt dan snellere procedures en betere oplossingen (b.v. antislip.). De corporatie heeft een eigen “thuisbestadviseur” en geeft advies over woningaanpassingen. Sinds zomer 2017 zijn er al 26 thuisbest Huisliften geplaatst en dat is vaak goedkoper dan verhuizen. Door meldingen te doen b.v. bij de woonbond via huurdersorganisaties kan je woonvisie en prestatieafspraken in uw gemeente beïnvloeden.

Na deze uiteenzetting konden vragen worden gesteld aan de inleiders. Een eerste stap is al gezet door hier vanmiddag aanwezig te zijn. De volgende stap is wat je wil: verhuizen of blijven wonen. Wat zijn in eigen kring (kinderen, buren e.d.) de mogelijkheden. Eventueel samenspraak met je eigen huisarts. Ook zou een ergotherapeut ingeschakeld kunnen worden om te bezien wat het beste is en wat kan. Een duidelijk advies is: Voorkomen is beter dan genezen. Neem op tijd actie en maak voor je zelf de afweging wat je wil en wenst. Wacht niet te lang, dan is het vaak al te laat. In de meeste gemeenten bestaan hulpinstanties. B.v. Woldhulp. Ook anderen gemeenten hebben vaak soortgelijke hulpen.
Nadat de voorzitter de dames en heren van de uitgenodigde instanties heeft bedankt voor hun komst sluit de voorzitter de bijeenkomst af en konden de aanwezigen nog persoonlijke vragen stellen aan de inleiders en genieten van een consumptie.

 

 

 

 

 

 

 

 


----------------------------------------
Verslaglegging Johan Logtenberg.
---------------------------------------

Op de 1e foto de vijf inleiders: van Links naar Rechts: Paul van Os, Maria Walters, Gea Veldmeijer, Marianne Hilbolling en Henk Wind.

Op de 2e foto een overzicht van de zaal
De foto’s zijn gemaakt door Johan Logtenberg.
--------------------------------------------------

 

klik voor meer info over wonen voor ouderen door naar de volgende websites

traplift

gemeenten geven geen geld voor woningaanpassingen

toestemming eigenaar woningaanpassingen?

aangepaste woning niet of te laat beschikbaar

gemeentelijk beleid

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙