thema-bijeenkomst AOW 7/11/17 Havelte

FNV Senioren Zuidwest Drenthe organiseerde in zaal De Veldkei in Havelte op 7 november voor haar leden uit de gemeenten De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland een themamiddag over het onderwerp “AOW en wat daar allemaal mee te maken heeft“.

Twee medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gingen uitvoerig in hoe de AOW (Algemene Ouderdoms Wet en de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) in elkaar steekt. De opkomst was boven alle verwachtingen, ruim 135 leden bezochten de bijeenkomst. De leden werden welkom geheten door de voorzitter, de heer Jan Gelderloos. Hij schetste in het kort hoe de afdeling Zuidwest Drenthe e.e.a. in haar werkgebied organiseert. Vakbondsbestuurder Shirley Harms informeerde daarna hoe de 170.000 tellende seniorenleden in de landelijke FNV-structuur zijn ondergebracht. Na haar uiteenzetting werd het woord voor de pauze gegeven aan de heer Westra van het SVB.

Hij behandelde het onderwerp AOW. Iedereen in het leven krijgt te maken met de SVB. De SVB voert de volksverzekeringen uit, zoals de AOW, AKW (Algemene Kinderbijslag Wet) en de ANW (Algemene Nabestaanden Wet). De UWV gaat over de werknemersverzekeringen. De SVB heeft 5,4 miljoen klanten en 9 SVB kantoren. Deze liggen verspreid door het gehele land. In Amstelveen zetelt het hoofdkantoor. Zoveel mogelijk wordt digitaal gewerkt. Iedereen krijgt voordat hij/zij met pensioen gaat bericht van de SVB. Wanneer iemand met AOW gaat kan dat worden nagekeken op de website van de SVB. Daar kan je van alles vinden van aanvraag tot uitkering.

Na een korte pauze wordt het woord gegeven aan de SVB deskundige, de heer Brandsma. Hij vertelde uitvoerig over de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). Iedereen heeft recht op een minimum inkomen. Dat wordt elk jaar door de regering vastgesteld. Iemand komt in aanmerking voor een AIO-aanvulling als je aan bepaalde voorwaarden voldoet: U woont in Nederland; uw inkomen is lager dan het vastgestelde minimuminkomen en u heeft niet te veel eigen vermogen. De hoogte van de aanvulling hangt ook af van de woonsituatie, alleen woont of samen of samenwoont met iemand anders van 21 jaar of ouder.

Na deze inleidingen konden vragen worden gesteld. Een aantal vragen was persoonlijk, geadviseerd werd hierover contact op te nemen met de SVB of de vraag nog deze middag schriftelijk in te dienen bij de heren van de SVB. Tot slot werden nog vragen gesteld over de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat met stappen van 3 maanden omhoog (vanaf 2016) en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van de SVB (www.svb.nl).

Nadat de voorzitter de heren Westra en Brandsma heeft bedankt voor hun komst en de inleidingen en ook de vakbondsbestuurder, Shirley Harms, voor haar komst sluit de voorzitter de bijeenkomst af en konden de aanwezigen nog persoonlijke vragen stellen aan de inleiders en genieten van een consumptie. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙