bijeenkomst voorbereiding nieuwe FNV

Op maandagavond 11 februari 2013 heeft de afdeling Zuidwest Drenthe/Noordwest Overijssel een informerende kaderledenbijeenkomst in Meppel georganiseerd over de omvorming van Abvakabo naar de nieuwe FNV. Bondspenningmeester Meindert van der Berg informeerde de leden over de stappen die hiervoor gezet gaan worden. Duidelijk werd dat Abvakabo en haar afdelingen worden opgeheven. Binnen de nieuwe FNV wordt voor een andere structuur gekozen die op sectoren is ingericht. Het is de bedoeling dat de nieuwe FNV op 1-1-2015 van start gaat. De komende maanden en jaren worden gebruikt om voorbereidingen te treffen. In maart en april 2013 wordt aan de Bondsraadsleden gevraagd via een congres in te stemmen met het opheffen van Abvakabo en het overgaan naar de nieuwe FNV. De aanwezige leden stelden de heer Van der Berg ondermeer vragen over het borgen van de lokale identiteit binnen de nieuwe structuur, vertegenwoordigen van specifieke groepen (UG en Gep) en naar de gevolgen voor de contributie en het eigen vermogen van Abvakabo, De afdeling kan tot 23 februari verandervoorstellen (amendementen) indienen voor het congres.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙